Acasă » 2010 » februarie » 03

Arhive zilnice: februarie 3, 2010

2 % pentru ASCOR Alba Iulia

CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND

Număr de operator de date cu                                 PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

caracter personal – 1067

  1. A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Nume                                     Iniţiala                   Prenume                                                               Cod numeric personal /Număr de

tatălui                                                                                                  identificare fiscal

Judeţ                                                       Sector                                                   Localitate

Strada                                                                                  Nr.          Bloc        Scara                      Etaj         Ap.

Cod poştal Telefon Fax E-mail

B.   DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU

SPONSORIZAREA UNEI ENTITĂŢI NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZIŢIILOR ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003

-lei –

Suma

Denumire entitate nonprofit                      Cod de identificare fiscală al                                             Cont bancar (IBAN)

entităţii nonprofit

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români – Filiala Alba Iulia 8468920 RO36 RNCB 0003 0352 1824 0002  sucursala BCR Alba Iulia

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Data …………………………………                                                Semnătură contribuabil……………………….

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare………………………….

Data……………………………………

NOTĂ: Cererea se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care optează pentru

virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual, conform art.57 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare, pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii.

Cod 14.13.04.13